شما سطح قرآن (از لحاظ اهميت و قرائت) در روستاى ايوريق را در چه حدى ميدانيد؟
(35.27%) 97
عالى است
(22.90%) 63
خوب است
(25.45%) 70
متوسط است
(16.36%) 45
ضعيف است

تعداد شرکت کنندگان : 275