شما سطح قرآن (از لحاظ اهميت و قرائت) در روستاى ايوريق را در چه حدى ميدانيد؟
(36.07%) 101
عالى است
(22.5%) 63
خوب است
(25%) 70
متوسط است
(16.42%) 46
ضعيف است

تعداد شرکت کنندگان : 280